Hình xăm Gia Cát Lượng

Hình xăm chữ: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” – Gia Cát Lượng (Khổng Minh)

Ý nghĩa:
Mưu: Tính toán sắp đặt, kế hoạch, mưu kế.
Sự: việc.
Tại: ở.
Nhân: người.
Thiên: Trời.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên là mưu tính sắp đặt công việc là ở nơi người, thành công hay không là ở nơi Trời.
Gia Cát Lượng đời Tam Quốc viết:
Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
Nhân nguyện như thử như thử ….
Thiên lý vị nhiên vị nhiên ….
Nghĩa là:
Mưu việc ở người, nên việc ở Trời.
Ý người như thế như thế ….
Lẽ Trời chưa vậy chưa vậy ….

Trong trận hỏa chiến ở hang Thượng Phương của Gia Cát Lượng với Tư Mã Ý. Vị quân sư tài ba Khổng Minh đã bày mưu tính kế để đưa cha con Tư Mã Ý vào thế trận hỏa thiêu bày sẵn. Cứ ngỡ Tư Mã Ý sẽ bị chết cháy ở Thượng Phương Cốc, nhà Ngụy đại nạn tới nơi! Lại tưởng giấc mộng phục hưng triều hán bao năm le lói thì nay chói sáng rực rỡ, đại mộng sắp thành! Thì ơi hỡi gió bỗng nổi lên, trời đổ mưa rào. Bao nhiêu lửa đều bị dập tắt hết, cha con Tư Mã mừng như tổ phụ quật mồ sống dậy vội vàng tháo chạy, đầu không dám ngoái lại nhìn. Khổng Minh đứng trên cao nhìn tàn cuộc mà mắt rơm rớm lệ, đành ngước mặt lên trời thống khổ: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Hình xăm Da Cát Lượng

Related Project